Wat doen wij?

Een aantal van onze bezigheden;

 • Een maal per maand bijeenkomen op een gezellige maar vooral informatieve avond.
 • In december wordt de jaarlijkse nationale Kersttentoonstelling georganiseerd.
 • Periodiek wordt een tafelkeuring georganiseerd. Op deze keuring krijg je tekst en uitleg van professionele keurmeesters over de jouw en anderen gekweekte vogels.
 • Regelmatig worden op de bijeenkomsten lezingen en diavoorstellingen gehouden door landelijk bekende vogelliefhebbers.
 • Advies en hulp bij problemen met vogels, over kweek, huisvestingen en voeding
 • Bestellen van ringen voor de nieuwgeboren vogels.
 • Gratis het nationaal uitgegeven “Onze Vogels” van de “Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers” met veel informatie, nuttige tips en schitterende fotoreportages.

 • Informatie over georganiseerde trips of deelname aan (inter)nationale tentoonstellingen en vogelbeurzen.
 • Deelname aan tentoonstellingen zowel in het district, als regionaal en nationaal.
 • Geregeld, activiteiten van de jeugdcommissie voor hulp en ondersteuning aan de jonge(re) leden binnen de vereniging
 • Door de activiteitencommissie gecoördineerde gezelligheidsuitstapjes naar vogelparken en natuurparken in binnen en buitenland.
 • Maandelijks het eigen clubblad in de bus met de laatste feitjes op het gebied van de vogelkweek en o.m. ervaringsverhalen van leden en andere kwekers

Een stukje geschiedenis:

Een van de circa 600 landelijke verenigingen welke bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn aangesloten is de Volièrevereniging de ”Leeuwarder Vogelvrienden,” opgericht op 21 Januari 1972 door een aantal ferventevogelliefhebbers die elders niet vonden wat ze zochten.Per 1 april 1984 is hierin (onder overdracht van de onderling en notarieel bijgestelde statuten ) opgegaan deKanarievereniging ÄVES”opgericht in 1906 onder de naam “Onderling Genoegen”. In 1924 vond een afsplitsing plaats en ontstond er nog een vereniging te weten de “eerste Leeuwarderkleurkanarie vereniging Kweeklust”. Deze vond aansluiting bij de “Algemene Bond voor Kanarieteelt enVogelbescherming”. Na de oorlog in 1946, vond weer een fusie tussen voornoemde verenigingen plaats onder denaam “Kanarievereniging AVES”, wat staat voor Algehele Vriendschap En Sport”.

De volièrevereniging “Leeuwarder Vogelvrienden” stelt zich ten doel het houden en kweken van vogels tebevorderen d.m.v. het uitwisselen van ervaringen het houden van bijeenkomsten, het houden van lezingen doorterzake deskundigen al dan niet begeleidt door middel van hedendaagse beeld en geluiddragers, het houden vantentoonstellingen enz., maandelijks ontvangen de leden het bondsblad “Onze Vogels”, een uitgave van deN.B.v.V.

Iedere maand uitgezonderd in de maanden mei, juni, juli en december wordt er een ledenbijeenkomst gehouden, al dan niet gepaard gaand van een lezing betreffende onze hobby met of zonder de hulp van div. beelden geluiddragers .Ook is er een avond die grotendeels in de belangstelling staat van een tafelkeuring waardoor uw jonge vogels worden beoordeelt door keurmeesters van de N.B.v.V zodat u kunt zien dat u op de goede weg bent met u vogels als met uw kweekmateriaal.

Maandelijks ook (uitgezonderd in juni en juli) verschijnt het clubblad, waarin de agenda voor de komende bijeenkomst en diverse artikelen, de hobby betreffende. Ook kunnen de leden hierin hunbelevenissen en kweekervaringen kwijt.In december wordt ,jaarlijks de alom bekend om zijn gezelligheid “kerst vogelshow “georganiseerd, welke door eigen leden en met eigen middelen wordt gerealiseerd. Inzendingen komen van binnen en buiten de provincie op deze “nationale show”.

In overleg worden diverse zaken geregeld zoals: vakantieregeling, vogelverzorging, vervoer van vogels nardiverse tentoonstellingen, gezamenlijk bezoeken van tentoonstellingen (o.a. Bondshow te Apeldoorn) envogelbeurzen, hulp in vele gevallen, enz.

Indien mogelijk wordt om de twee jaar een dagje uit georganiseerd waarbij de partner ook van de partij kan zijn. Elk lustrumjaar wordt een tweedaags reisje georganiseerd, waarvoor een kleine bijdrage (welke op de vergaderingwordt vastgesteld) van de deelnemers wordt gevraagd.

Zij die als lid wensen toe te treden dienen zich tot het secretariaat of een der bestuursleden te wenden, waarnainschrijving bij de vereniging en de N.B.v.V. volgt. De jaarlijkse contributie ( die elk jaar op de jaarvergaderingkan worden voor en vastgesteld ) bedraagt voor 2010  € 30,00, jeugdleden (tot 16 jaar) € 22,00 ( meerdere ledenuit een gezin reductie).

Mevr. J.G.Stienstra-Smink

secretaris@leeuwardervogelvrienden.com

Haersmastins 26

8935 KS LEEUWARDEN

Telefoon 058-2882371